Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Chmielna4online

§

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu produktów i usług medycznych, zakupionych za pośrednictwem serwisu internetowego www.chmielna4.sklep.pl.pl, zamawianych przez Klientów indywidualnych.

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.chmielna4.sklep.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może zawrzeć umowę o wykonanie/ zakup:
– pojedynczych badań laboratoryjnych;
– usługi konsultacji specjalistycznej;
– badań laboratoryjnych sprzedawanych w pakietach;
– badań diagnostycznych przeznaczonych do użytku domowego;
– produktów oferowanych na stronie Sklepu internetowego

Zakupione badania laboratoryjne oraz pakiety badań realizowane są Placówce Poradni Specjalistycznej Chmielna Express.

Zakupione badania diagnostyczne przeznaczone do użytku domowego wykonywane są przez Usługodawcę/Firmy Współpracujące, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Usługodawca– MediS-Express Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693778, NIP125 166 1231, Regon: 368238363.

3. Użytkownik– osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzająca zawrzeć Umowę lub zawierająca Umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania lub poprawy zdrowia.

4. Firmy Współpracujące:
– Diagnostyka Sp. z o.o., z siedzibą 31-864 Kraków, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, NIP: 675- 126-50-09, REGON: 356-366-975, KRS 0000381559.
– Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej, z siedzibą 01-496 ul. Gustawa Morcinka 5/11, Warszawa, KRS 0000664320, Regon 36666206800012, NIP 5252701325
– firma Blue Force z siedzibą 58-100 Świdnica, ul. Gdyńska 25/10, zarejestrowana w CEIDG pod numerem Regon 022155441, NIP 6922276191, reprezentowana przez Grzegorza Kawę.

5. Badania laboratoryjne– usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonane w ramach działalności leczniczej przez Poradnię Specjalistyczną Chmielna Express, z siedzibą 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 4.

6. Pakiet badań– zestaw dwóch lub więcej badań laboratoryjnych, sprzedawanych jako jedna usługa, stanowiących usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawi

7. Bon – imienny dokument, uprawniających do skorzystania z produktów i usług dostępnych w Sklepie internetowym, do łącznej wartości nieprzekraczającej wartości bonu. Bon może być wykorzystany tylko raz, niezależnie od wartości produktów i usług, realizowanych w ramach bonu.

8. Placówka– Punkt Pobrań Krwi i Wymazów, prowadzony Poradnię Specjalistyczną Chmielna Express, z siedzibą 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 4.

9. Kod produktu– stały i niezmienny numer przypisany do produktów i usług sprzedawanych przez za pośrednictwem strony internetowej.

10. Konsultacja specjalistyczna– wizyta u lekarza specjalisty, realizowana w siedzibie Poradni Specjalistycznej Chmielna Express lub telefonicznie, w formie teleporady.

11. Potwierdzenie zakupu– dokument zawierający imię i nazwisko klienta oraz numer zamówienia,  uprawniający okaziciela do wykonania zakupionych usług i badań, realizowanych przez Poradnię Specjalistyczną Chmielna Express.

12. Konto– usługa umożliwiająca korzystanie z serwisu chmielna4online.pl, zabezpieczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym do Użytkownika, umożliwiająca m.in. dokonywanie zakupów, przegląd zakupionych badań i usług.

Założenie Konta wymaga:
a) podania następujących danych:
• Imię i nazwisko,
• Adres e-mail (login),
• Hasło;
b) złożenia oświadczeń o następującej treści:
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w pkt a) powyżej przez spółkę MediS Express Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 4 dla celów niezbędnych do zawierania umów za pośrednictwem Konta, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz umożliwienia przeglądania zasobu zawartych umów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
• Akceptuję Regulamin Sklepu internetowego;
c) posiadania aktywnego adresu e-mail.

Użytkownik może usunąć swoje Konto poprzez przesłanie prośby drogą mailową
(z adresu podanego przy zakładaniu Konta) na adres: sklep@chmielna4.pl.

Niezależnie od powyższego, Użytkownik zakładający Konto może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych oraz akcji promocyjnych, na adres e-mail wskazany przy zakładaniu Konta.

§2

Niniejszy Regulamin został sporządzony w szczególności w oparciu o:
a) Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i określa warunki zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (Badań laboratoryjnych, w tym wchodzących w skład Pakietów badań) i konsultacji specjalistycznych oraz sposobu korzystania ze Sklepu internetowego.

§3

Użytkownik za pośrednictwem Sklepu internetowego ma możliwość zawarcia drogą elektroniczną umowy o:
a) wykonanie samodzielnie wybranych zestawów pojedynczych badań laboratoryjnych,
b) badań laboratoryjnych wchodzących w skład Pakietów badań,
c) zakupie badań diagnostycznych, przeznaczonych do użytku domowego

§4

Użytkownik może za pośrednictwem sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zawierać Umowę w następujący sposób:
a) Użytkownik loguje się do Konta;
b) Użytkownik akceptuje Regulamin;
c) Użytkownik wybiera interesujące go produkty i usługi ze sklepu internetowego (po skompletowaniu zamówienia, Użytkownik ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”);
d) Użytkownik, chcąc zawrzeć umowę, wybiera zakładkę „ZREALIZUJ ZAMÓWIENIE”, dokonuje płatności za pośrednictwem systemu Shoper Pay, obsługiwanego przez Blue Media, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: https://bluemedia.pl/storage/app/media/files/regulamin-systemu-platnosci-bluecash.pdf.

Uiszczenie opłaty za wybrany produkt/ usługę stanowi zawarcie umowy;

e) Po uiszczeniu opłaty i zaksięgowaniu płatności, Sklep internetowy przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail Potwierdzenie zakupu, z informacjami niezbędnymi do prawidłowego zrealizowania zawartej mowy.
f) Usługodawca jest upoważniony do odmowy realizacji zamówienia i jego anulowania jeśli Klient nie dokona opłaty z tytułu zamówionej usługi, lub nie poda danych niezbędnych do realizacji zamówienia w ciągu 7 dni.
g) W przypadku odmowy realizacji zamówienia (anulowania zamówienia) Sklep internetowy poinformuje Klienta drogą elektroniczną o zaistniałym fakcie;

Niezależnie od powyższego Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych oraz akcji promocyjnych, na adres e-mail wskazany przy zawieraniu umowy.

§5

 1. Wszystkie ceny produktów i usług, dostępnych w Sklepie internetowym są cenami brutto i obejmują wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem umów wskazanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Osoba zainteresowana ma możliwość otrzymać, zgodnie z obowiązującymi przepisami, fakturę za zakupione produkty i/lub usługi, zgłaszając chęć otrzymania faktury:
  – w Placówce Poradni Specjalistycznej Chmielna Express, prowadzonej przez Usługodawcę,
  – pisząc na adres mailowy: sklep@chmielna4.pl
 3. Usługodawca zastrzega możliwość prowadzenia w ramach Sklepu internetowego akcji i kampanii służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia na podstawie odrębnych regulaminów.

  §6

 1. W celu wykonania pojedynczych badań laboratoryjnych lub pakietów badań laboratoryjnych należy zgłosić się osobiście do Placówki oraz okazać Potwierdzenie zakupu, o którym mowa w § 4 niniejszego regulaminu.
 2. Okaziciel Potwierdzenia zakupu ma prawo zrealizować zakupione badania i usługi, w ciągu 30 dni od zawarcia umowy zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu. Po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku niewykonania powyższych usług/ badań, Umowa traci ważność, co oznacza, że okaziciel Potwierdzenia zakupu nie otrzyma zwrotu uiszczonej opłaty, a w/w badania i usługi nie będą zrealizowane na podstawie powyższego Potwierdzenia zakupu.
 3. W razie braku możliwości wykonania usług i badań w powyższym terminie, Użytkownik przed upływem powyższego terminu, może zwrócić się do Usługodawcy, na adres mailowy sklep@chmielna4.pl, o przedłużenie terminu ważności zakupionych usług i badań.
 4. Badania laboratoryjne, pakiety badań oraz usługi wskazane w Potwierdzeniu zamówienia mogą zostać wykonane tylko na rzecz jednej osoby (okaziciela). Wyjątkiem są usługi i produkty przeznaczone dla dwóch lub więcej osób (wówczas tożsamość przynajmniej jednej osoby musi być zgodna z danymi widniejącymi na Potwierdzeniu zamówienia oraz imienne bony, które może zrealizować okaziciel bonu, po potwierdzeniu swojej tożsamości.
 5. Pacjent może odebrać wyniki Badań w następujący sposób:
  a) osobiście w Placówce, jeżeli wynik jest już dostępny;
  b) Wyniki online aktualnie niedostępne ze względu na przebudowę sytemu odpowiadającego za nie! Po przebudowie wyniki będą dostepne w formie elektronicznej, w postaci wyników on-line, znajdujących się na stronie Placówki, pod adresem chmielna4.pl, w zakładce Wyniki online. Dostęp do wyniku będzie możliwy po wpisaniu numeru PESEL osoby badanej oraz specjalnego kodu PIN, wydawanego przez Rejestrację Medyczną Poradni Specjalistycznej Chmielna Express (osobiście lub w formie SMS’a wysłanego na numer komórkowy, podany podczas rejestracji w Sklepie internetowym)

 

§7

Do czasu wykonania badań laboratoryjnych lub odbycia Konsultacji specjalistycznej na podstawie otrzymanego Potwierdzenia zamówienia, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, Użytkownik ma prawo odstąpić od zawartej umowy na podstawie niniejszego regulaminu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu, bez podania przyczyn. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie: https://www.chmielna4.pl/images/Dokumenty/Odstapienie_od_umowy_zawartej_na_odleglosc.doc

Uiszczona kwota tytułem ceny zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została uiszczona zgodnie z §5.

§8

 1. Reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:
  • za pomocą adresu mailowego sklep@chmielna4.pl
  • bezpośrednio w Placówce.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 3. W razie braku możliwości pobrania materiału niezbędnego do wykonania badań laboratoryjnych, okaziciel Potwierdzenia zakupu ma prawo do otrzymania w Placówce zwrotu w gotówce/ na kartę kwoty odpowiadającej uiszczonej opłacie.
 4. Wskazanie przez Użytkownika błędnego adresu dostawy Badań diagnostycznych do użytku domowego; niepodjęcie przesyłki w terminie lub błędnie złożone zamówienie nie podlegają reklamacji.

§9

 1. Sklep korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  z przeznaczeniem polepszenia jakości korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Użytkownicy Sklepu internetowego mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą Serwisu oraz partnerów, a także operatorów płatności.
 8. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 9. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 10. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz
  w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 11. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 12. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 13. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 14. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki z zastrzeżeniem, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

§10

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MediS Express Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693778, NIP125 166 1231, Regon: 368238363.
 2. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkowników dobrowolnie, jednak niezbędne w celu:
  a) zawarcia umowy o świadczenie usług zdrowotnych udzielanych przez Usługodawcę;
  b) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty;
  c) przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, o ile obowiązek przechowywania danych nie wynika z przepisów prawa, przesyłając maila na adres sklep@chmielna4.pl.
 4. Gromadzone dane nie są udostępniane podmiotom trzecim,
 5. Usługodawca zapewnia przechowywanie i zabezpieczanie danych osobowych Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych oraz w Rozdziale 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisach prawa.
 6. Za dodatkową zgodą udzieloną dobrowolnie przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach przesyłania informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych oraz ofert promocyjnych. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do cofnięcia udzielonej zgody, o której mowa powyżej, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail sklep@chmielna4.pl.
 7. Usługodawca może przekazać dane adresowe firmom współpracującym jedynie w celu realizacji zamówienia.

§11

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Korzystanie z Serwisu oraz Konta w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest zabronione.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
  a) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały interesów;
  b) zmiany możliwości technicznych;
 4. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami, w chwili dokonywania zamówienia;
 6. Sklep internetowy informuje, iż dane zawarte na stronach serwisu internetowego www.chmielna4.sklep.pl nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów;
 7. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa, jest Potwierdzenie zamówienia;
 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, firmy: MediS-Express Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693778, NIP125 166 1231, Regon: 368238363.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl